Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Recherchebureau In Kwestie​
Opgesteld en herzien augustus 2019

Inhoud

Artikel 1 (Definities)

Artikel 2 (Algemeen)

Artikel 3 (Aanbiedingen en offertes)

Artikel 4 (Uitvoering van de Overeenkomst)

Artikel 5 (Wijziging van de overeenkomst)

Artikel 6 (Contractduur; uitvoeringstermijn, tussentijdse beëindiging)

Artikel 7 (Honorarium, Kosten, Leges en toeslagen)

Artikel 8 (Betaling)

Artikel 9 (Eigendomsvoorbehoud)

Artikel 10 (Incassokosten)

Artikel 11 (Onderzoek, reclames)

 Artikel 12 (Opzegging)

Artikel 13 (Opschorting en ontbinding)

Artikel 14 (Teruggave ter beschikking gestelde zaken)

Artikel 15 (Aansprakelijkheid)

Artikel 16 (Vrijwaringen)

Artikel 17 Risico-overgang

Artikel 18 Overmacht

Artikel 19 Geheimhouding

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Artikel 21 Geschillen

Artikel 22 Toepasselijk recht

Artikel 23 Vindplaats, uitleg en wijziging van de voorwaarden

Artikel 1 (Definities)

Algemene voorwaarden van de gebruiker het Recherchebureau INKWESTIE zoals hieronder beschreven.

Artikel 2 (Algemeen)

2.1.   Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Recherchebureau INKWESTIE en haar opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Recherchebureau INKWESTIE, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3    Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4    Klachten en reclames van opdrachtgever, worden afgehandeld conform de klachtenprocedure van Recherchebureau INKWESTIE.

Artikel 3 (Aanbiedingen en offertes)

3.1    De door Recherchebureau INKWESTIE gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen vanaf dagtekening offerte, tenzij anders aangegeven.

3.2    Recherchebureau INKWESTIE is alleen aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3    De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4    Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Recherchebureau INKWESTIE daaraan niet gebonden.

Artikel 4 (Uitvoering van de Overeenkomst)

4.1    Recherchebureau INKWESTIE is onafhankelijk, objectief en zal de overeenkomst uitvoeren in overeenstemming met hetgeen van een goed recherchebureau in het maatschappelijk verkeer mag worden verwacht.

4.2    Recherchebureau INKWESTIE verplicht zich de opdracht/overeenkomst uit te voeren binnen de wettelijke kaders en overige toepasselijke regelgeving.

4.3    Recherchebureau INKWESTIE heeft een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting.

4.4    Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Recherchebureau INKWESTIE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.5    De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Recherchebureau INKWESTIE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Recherchebureau INKWESTIE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Recherchebureau INKWESTIE zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6    Recherchebureau INKWESTIE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Recherchebureau INKWESTIE kenbaar behoorde te zijn.

4.7    Opdrachtgever vrijwaart Recherchebureau INKWESTIE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

4.8     Het resultaat van de opdracht is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

4.9   Het resultaat van de opdracht mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, is het gelet op de aard van de opdracht gebruikelijke doel bepalend.

Artikel 5 (Wijziging van de overeenkomst)

5.1    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2    Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Recherchebureau INKWESTIE zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3    Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Recherchebureau INKWESTIE de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4    Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Recherchebureau INKWESTIE daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 (Contractduur; uitvoeringstermijn, tussentijdse beëindiging)

6.1    De overeenkomst tussen Recherchebureau INKWESTIE en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2    Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Recherchebureau INKWESTIE derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

6.3    Tussentijdse beëindiging is mogelijk:

– Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Recherchebureau INKWESTIE niet nakomt; – Indien de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of liquideert; – Indien de opdrachtgever komt te overlijden of – bij rechtspersonen – besluit tot ontbinding; – Indien Recherchebureau INKWESTIE op andere gronden vreest dat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens haar niet zal nakomen.

6.4    In geval van tussentijdse beëindiging of opschorting is de opdrachtgever – afgezien van zijn/haar eventuele gehoudenheid tot vergoeding van schade, kosten en rente – aan Recherchebureau INKWESTIE, een redelijk loon verschuldigd en is hij/zij gehouden de door Recherchebureau INKWESTIE gemaakt kosten te vergoeden.

Artikel 7 (Honorarium, Kosten, Leges en toeslagen)

7.1    Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst besluiten om voor de opdracht een vast honorarium overeen te komen.

7.2    Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Recherchebureau INKWESTIE, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3    Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

7.4    Bovendien mag Recherchebureau INKWESTIE het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Recherchebureau INKWESTIE, dat in redelijkheid niet van haar mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

7.5    Recherchebureau INKWESTIE is gerechtigd, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling per 1 januari van elk kalenderjaar het in   de offerte overeengekomen tarief te verhogen, maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande  jaar.

Artikel 8 (Betaling)

8.1    Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door recherchebureau. Alle betalingen dienen te geschieden zonder beroep op compensatie, opschorting of korting.

8.2    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Recherchebureau INKWESTIE op de opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 9 (Eigendomsvoorbehoud)

9.1    Alle door Recherchebureau INKWESTIE geleverde zaken en goederen, blijven eigendom van Recherchebureau INKWESTIE totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met haar gesloten overeenkomsten is nagekomen.

9.2    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Recherchebureau INKWESTIE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan in kennis te stellen.

Artikel 10 (Incassokosten)

10.1   Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij/zij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde  bedrag. Dit met een minimum van € 75,00.

10.2   Indien Recherchebureau INKWESTIE hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11 (Onderzoek, reclames)

11.1   Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10  dagen na voltooiing van de   betreffende werkzaamheden schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan recherchebureau INKWESTIE. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd   mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Recherchebureau INKWESTIE in staat is adequaat te reageren.

11.2   Indien een klacht gegrond is, zal recherchebureau INKWESTIE de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.3   Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Recherchebureau INKWESTIE slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 (Opzegging)

12.1   Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

12.2   Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft   Recherchebureau INKWESTIE recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan haar zijn toe te  rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

12.3   Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Recherchebureau INKWESTIE, zal zij in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

12.4   Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Recherchebureau INKWESTIE  extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening  gebracht.

Artikel 13 (Opschorting en ontbinding)

13.1   Recherchebureau INKWESTIE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a) opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

b) na het sluiten van de overeenkomst Recherchebureau INKWESTIE ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

c) opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

d) opdrachtgever de geheimhouding of andere bepalingen in deze voorwaarden overtreedt.

e) opdrachtgever aangeeft geen vertrouwen meer in Recherchebureau INKWESTIE, diens medewerkers of werkzaamheden te hebben.

f) opdrachtgever zich schuldig maakt aan strafbare feiten die het onderzoek of de naam van Recherchebureau INKWESTIE kunnen schaden.

13.2   Voorts is Recherchebureau INKWESTIE bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins   omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3   Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Recherchebureau INKWESTIE op de opdrachtgever direct opeisbaar. Indien Recherchebureau INKWESTIE de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4   Recherchebureau INKWESTIE behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 (Teruggave ter beschikking gestelde zaken)

14.1   Indien Recherchebureau INKWESTIE aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde op eerste verzoek, binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

14.2  Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 vermelde verplichting, heeft Recherchebureau INKWESTIE het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 (Aansprakelijkheid)

15.1   Indien Recherchebureau INKWESTIE aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

15.2   Indien Recherchebureau INKWESTIE aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 250,00 (zegge: tweehonderd en vijftig euro).

15.3   In afwijking van hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

15.4   Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Recherchebureau INKWESTIE aan de overeenkomst te laten beantwoorden,  tenzij deze niet aan Recherchebureau INKWESTIE toegerekend kunnen worden.

c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover   opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

15.5   Recherchebureau INKWESTIE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.6   De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld  van Recherchebureau INKWESTIE of haar ondergeschikten.

15.7   Recherchebureau INKWESTIE is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in  welk opzicht en in welke vorm ook – is terug te voeren op het niet functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, ongeacht of het niet functioneren gevolg is van defecten of van externe oorzaken als stroomuitval. Onder apparatuur worden ook de besturingsprogramma’s en andere software verstaan.

15.8   Alle rechtsvordering jegens Recherchebureau INKWESTIE, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen, na één jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan

Artikel 16 (Vrijwaringen)

16.1   De opdrachtgever vrijwaart Recherchebureau INKWESTIE voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

16.2   Indien opdrachtgever aan Recherchebureau INKWESTIE informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze, dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Risico-overgang

17.1   Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch  en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van  een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht

18.1   Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

18.2   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Recherchebureau INKWESTIE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Recherchebureau INKWESTIE worden daaronder begrepen.

18.3   Recherchebureau INKWESTIE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,  indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 19 Geheimhouding

19.1   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

19.2   Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Recherchebureau INKWESTIE gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of   toegestaan recht van verschoning, dan is Recherchebureau INKWESTIE niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

20.1   Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Recherchebureau INKWESTIE zich de rechten en bevoegdheden voor die haar     toekomen op grond van de Auteurswet.

20.2   Alle door Recherchebureau INKWESTIE verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Recherchebureau INKWESTIE worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Als de opdrachtgever zich hier niet aan houdt, is de opdrachtgever schadeplichtig.

20.3   Recherchebureau INKWESTIE behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor  zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Geschillen

21.1   Geschillen dienen conform de wetgeving WPBR als eerste worden afgehandeld door middel van de gestelde Klachtenprocedure.

21.2   Na de procedure vermeldt onder 22.1, is de rechter in de vestigingsplaats van Recherchebureau INKWESTIE bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Recherchebureau INKWESTIE het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 22 Toepasselijk recht

22.1   Op elke overeenkomst tussen Recherchebureau INKWESTIE en de opdrachtgever zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden alsmede Nederlands recht van toepassing, zo nodig met uitdrukkelijk voorbijgaan aan het recht dat volgens het internationaal privaatrecht van één of beide van partijen van toepassing zou zijn.

Artikel 23 Vindplaats, uitleg en wijziging van de voorwaarden

23.1   Onze Algemene voorwaarden zijn tevens geplaatst op de website van Recherchebureau INKWESTIE

23.2   Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst

23.3   Wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn voor opdrachtgever bindend vanaf een maand na deponering bij de KvK dan wel binnen een maand na  kennisgeving van wijzigingen of aanvullingen aan de opdrachtgever.

23.4   Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Inkwestie wordt erkend door: